Regulamin
sklepu internetowego The Wine House Sp. z o.o.

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep Internetowy The Wine House działający pod adresem www.thewinehouse.pl jest platformą prowadzoną przez The Wine House Sp. z o.o. z siedzibą przy al. Katowickiej 65 w Nadarzynie (05-830) wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr 0000861573, NIP: 5342627035, REGON: 38710782100000.
 2. Ilekroć w treści niniejszego regulaminu mowa jest o:
  1. Zamawiającym – rozumie się przez to pełnoletnią osobę fizyczną posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną.
  2. Sklepie Internetowym – rozumie się przez to zorganizowaną strukturę informatyczną zamieszczoną pod adresem www.thewinehouse.pl służącą do prezentowania towarów oferowanych przez Sprzedawcę oraz do zawierania drogą elektroniczną umów sprzedaży lub dokonywania rezerwacji produktów oferowanych przez Sprzedawcę w sklepie stacjonarnym.
  3. Sprzedawcy – rozumie się przez to The Wine House Sp. z o.o. z siedzibą przy al. Katowickiej 65 w Nadarzynie (05-830) wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr 0000861573, NIP: 5342627035, REGON: 38710782100000, prowadzącą działalność w formie sklepu stacjonarnego pod adresem ul. Narbutta 83/U8, 02-524 Warszawa oraz w formie sklepu stacjonarnego pod adresem ul. Z. Hűbnera 1 lok. U4 (wejście od ul. Rydygiera), 01-756 Warszawa posiadające, posiadający właściwe zezwolenia ujęte w Załączniku nr 1 do Regulaminu..
  4. Witryna – witryna internetowa Sprzedawcy dostępna pod adresem internetowym www.thewinehouse.pl.
  5. Dniach roboczych – rozumie się przez to dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  6. Polityce prywatności – rozumie się przez to dokument dostępny na stronie internetowej Sklepu Internetowego, zawierające informacje dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Zamawiających.
  7. Konsumencie – rozumie się przez to osobę fizyczną, która dokonuje zakupu w Sklepie Internetowym bez związku z prowadzeniem jakiejkolwiek działalności gospodarczej.
  8. Przedsiębiorcy – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, która dokonuje zakupów w Sklepie Internetowym w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą.
 1. Niniejszy regulamin określa:
  1. zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
  2. zasady składania zamówień
  3. zasady odbierania zamówień
  4. zasady dokonywania opłat za zamówienia
  5. uprawnienia Zamawiającego do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy
  6. zasady składania i rozpatrywania reklamacji
  7. wymagania techniczne potrzebne do korzystania ze Sklepu Internetowego
 1. Przedmiotem działalności Sklepu Internetowego jest sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych, a w szczególności win, oraz akcesoriów związanych z konsumpcją alkoholu.
 2. Miejscem zawierania umów sprzedaży i kontaktu z Zamawiającym jest punkt sprzedaży położony przy ul. Narbutta 83/U8 w Warszawie, 02-524 Warszawa, e-mail: narbutta@thewinehouse.pl oraz punkt sprzedaży przy ul. Z. Hűbnera 1 lok. U4 (wejście od ul. Rydygiera), 01-756 Warszawa, adres e-mail: hubnera@thewinehouse.pl
 3. Dane zamieszczone przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i nast. Kodeksu cywilnego. Dane te pełnią jedynie rolę informacji handlowej, stanowiąc zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.
 4. Sprzedawca posiada ważne zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ujęte w Załączniku nr 1 do Regulaminu.
 5. Sprzedawca oświadcza, iż wszelkie towary oferowane do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego są wolne od wad fizycznych i prawnych.
 6. Trwałość poszczególnych rodzajów win jest indywidualna. Optymalny termin spożycia i ewentualny okres przechowywania jest podany na etykiecie znajdującej się na butelce.

§ 2

ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Witryna przeznaczona jest wyłącznie dla osób, które ukończyły 18 lat.
 2. Przed wejściem do Sklepu Internetowego w przeglądarce internetowej, każda osoba odwiedzającą Witrynę jest zobowiązana do zapoznania się z treścią Regulaminu oraz Polityką prywatności.
 3. Korzystanie z Witryny jest możliwe tylko i wyłącznie po złożeniu oświadczeń o następującej treści:
  1. „Oświadczam, że mam ukończone 18 lat”
  2. „Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.”
  3. „Oświadczam, że zapoznałem się z Polityką prywatności i akceptuje treść jej postanowień”.
 4. Korzystanie ze strony Sklepu internetowego oraz składanie zamówień jest równoznaczne zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i Polityką prywatności oraz akceptacją jego postanowień przez każdą osobę odwiedzającą Witrynę, w szczególności przez Zamawiającego.
 5. Zamawiający jest uprawniony i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami opisanymi w niniejszym Regulaminie.
 6. Zamawiający zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na nieprawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 7. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp. Zamawiający jest zobowiązany do korzystania z Witryny w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz prawa autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich. Zamawiający obowiązany jest do wprowadzenia danych zgodnych ze stanem faktycznym. Zamawiającego obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 8. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Zamawiającego.
 9. Wszelkie nieprawidłowości techniczne albo inne zakłócające prawidłowe działanie Sklepu Internetowego mogą być zgłaszane Sprzedawcy za pośrednictwem adresu e-mail info@thewinehouse.pl oraz pod numerem telefonu 530 936 665.

§ 3

CENY I POLITYKA CENOWA

 1. Wszystkie ceny prezentowane w Sklepie Internetowym są cenami brutto i wyrażone są w polskich złotych.
 2. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia prezentowana jest na stronie Sklepu Internetowego w podsumowaniu zamówienia.
 3. Zapłata ceny za towar oferowany przez Sprzedawcę może być dokonana wyłącznie w gotówce albo karta płatniczą w momencie odbioru towaru.
 4. Zamawiający jest zobowiązany do uiszczenia ceny z chwilą wydania towaru.

§ 4

ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ I ICH REALIZACJI

 1. Złożenie zamówienia odbywa się za pośrednictwem Witryny Sklepu Internetowego lub telefonicznie ze wsparciem konsultanta Sprzedawcy w Sklepie Internetowym.
 2. Zamówienia składane za pośrednictwem Witryny Sklepu Internetowego, są przyjmowane przez Sprzedawcę przez całą dobę, przez siedem dni w tygodniu. Zamówienia złożone w soboty, niedziele, święta oraz inne dni ustawowo wolne od pracy, będą realizowane w kolejności ich złożenia w następujących po nich dniach roboczych.
 3. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez dokonanie przez Zamawiającego wyboru zamawianych produktów oraz wypełnienie odpowiedniego formularza zamówienia, który uaktywnia się po dokonaniu wyboru zamawianych produktów oraz wyborze opcji „Przejdź do szczegółów”.
 4. Celem dokonania zamówienia, Zamawiający zobowiązany jest podać w formularzu zamówienia następujące informacje:
  1. imię i nazwisko Zamawiającego oraz opcjonalnie nazwę firmy Zamawiającego
  2. adres Zamawiającego (kraj – miasto – kod Pocztowy – ulica)
  3. numer telefonu oraz adres email
  4. numer NIP (w przypadku wyboru wystawienia faktury VAT)
 5. Po dokonaniu zamówienia, Sprzedawca niezależnie od formy złożonego zamówienia, przesyła do Zamawiającego formularz potwierdzenia zamówienia na wskazany adres e-mail podany przez Zamawiającego, zaś w przypadku braku wskazania adresu e-mail, zamówienia telefoniczne są potwierdzane w czasie rozmowy z konsultantem Sprzedawcy, co stanowi konieczny warunek realizacji zamówienia i wiąże się z uprawnieniem Sprzedawcy do utrwalania prowadzonych rozmów telefonicznych..
 6. Potwierdzenie zamówienia przez Zamawiającego jest tożsame z oświadczeniem, iż Zamawiający nie jest osobą w myśl art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, którym zabrania się sprzedaży napojów alkoholowych, a także składa oświadczenie, że nie dokonuje zakupu alkoholu w celu jego dalszej odsprzedaży.
 7. Osobami składającymi zamówienia za pośrednictwem strony Sklepu internetowego, telefonicznie oraz odbierającymi towar mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie, których celem zakupu detalicznego alkoholu nie jest jego dalsza odsprzedaż, które w chwili składania zamówienia oraz odbioru towaru są trzeźwe oraz którym nie zabrania się sprzedaży napojów alkoholowych na podstawie art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
 8. Przyjęcie przez Sprzedawcę złożonego zamówienia jest potwierdzane w dni robocze drogą elektroniczną poprzez e-mail lub drogą telefoniczną. W przypadku złożenia zamówienia w soboty, niedziele, dni świąteczne lub inne dni ustawowo wolne od pracy, Sprzedawca potwierdzi otrzymanie zamówienia w ciągu 48 godzin począwszy od godziny 8:00 najbliższego dnia roboczego. Potwierdzenie zamówienia jest również dostępne w zakładce „Moje rezerwacje” (wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników).
 9. Sprzedawca niezwłocznie po złożeniu zamówienia, a w przypadku złożenia zamówienia w dzień wolny od pracy, w pierwszym następującym po nim dniu roboczym, informuje Zamawiającego o ewentualnym braku wybranego towaru lub innych kwestii wymagających ustalenia koniecznych do prawidłowego wykonania umowy.
 10. Sprzedawca może również, w terminie przewidzianym na potwierdzenie przyjęcia zamówienia, skontaktować się z Zamawiającym przy użyciu adresu email lub numeru telefonu podanego podczas procesu składania zamówienia lub zapisanego w zakładce „Moje zamówienie” i:
  (a) poinformować Zamawiającego o wydłużonym terminie realizacji zamówienia na dany towar/towary, wskazując równocześnie jaki to jest termin – jeżeli Zamawiający w ciągu 2 dni roboczych nie zaakceptuje wydłużenia terminu realizacji Zamówienia, wówczas Zamówienie jest anulowane;
  (b) zweryfikować prawidłowość podanych przez Zamawiającego w zamówieniu danych, jeżeli budzą one uzasadnione wątpliwości odnośnie ich poprawności;
  (c) wyjaśnić ewentualne wątpliwości dotyczące szczegółów złożonego przez Zamawiającego zamówienia.
 11. Odmowa przyjęcia lub anulowanie zamówienia nastąpi wówczas, gdy:
  (a) Zamówiony towar jest niedostępny w Sklepie;
  (b) Podane przez Zamawiającego dane są niekompletne, błędne lub budzą uzasadnione wątpliwości co do jego prawdziwości;
  (c) Zamawiający nie odebrał towarów objętych poprzednim zamówieniem;
  (d) Pojawiły się zdarzenia losowe, na które Sprzedawca nie miał wpływu.
 12. Zamówienia mogą być składane również telefonicznie pod numerem: 530 936 665 (sklep przy ul. Narbutta 83/U8 – Warszawa Mokotów) oraz 787 011 217 (sklep ul. Z. Hűbnera 1 lok. U4 – Warszawa Żoliborz) – od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 22:00.
 13. Przy dokonywaniu zamówienia telefonicznie, Zamawiający po zakończeniu rozmowy z konsultantem Sprzedawcy otrzymuje potwierdzenie zamówienia drogą elektroniczną na wskazany przez Zamawiającego adres e-mail, o ile Zamawiający podał adres e-mail.
 14. Potwierdzenie, o którym mowa w powyższym punkcie zawiera formularz akceptacji Regulaminu, Polityki prywatności oraz akceptacji warunków zamówienia z podanym linkiem, który przekierowuje Zamawiającego do strony zamówienia, zawierającego okno z numerem zamówienia, zamawianymi towarami, danymi płatnika, adresem do wysyłki oraz łączną cenę zamówienia.
 15. W celu realizacji zamówienia telefonicznego, Zamawiający zobowiązany jest oświadczyć, że dokonał akceptacji Regulaminu, Polityki prywatności i zatwierdzenia warunków zamówienia w przeciągu 2 dni roboczych od momentu otrzymania potwierdzenia zamówienia poprzez e-mail.
 16. Umowę sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Zamawiającym uważa się za zawartą
  w chwili zatwierdzenia zamówienia przez Zamawiającego zgodnie z § 4 ust. 5 i 8 niniejszego Regulaminu.
 17. Umowa sprzedaży jest wykonywana z chwilą zatwierdzania zamówienia.
 18. Sprzedający może objąć niektóre z towarów promocją lub wyprzedażą i oznaczyć je w szczególny sposób. Sprzedaż towarów objętych promocją lub wyprzedażą prowadzona jest do wyczerpania zapasów. W przypadku takich towarów o kolejności wykonywania zamówień decyduje kolejność otrzymania przez sprzedającego zatwierdzeń zamówień.
 19. Zamawiający otrzymuje, do każdego zamówienia złożonego za pośrednictwem Sklepu internetowego, dokument sprzedaży który również, na życzenie zamawiającego może być detaliczną fakturą VAT. Dokumenty sprzedaży są wystawiane w chwili gdy wszystkie zamówione towary są kompletne, spakowane i gotowe do odbioru.
 20. Sprzedawca ewidencjonuje oraz potwierdza fakt dokonania sprzedaży zgodnie z faktycznymi w tym zakresie przepisami rachunkowymi oraz podatkowymi.
 21. Sprzedawca realizuje zamówienia jedynie na terenie Polski.
 22. Sprzedawca ma prawo odmówić Zamawiającemu realizacji zamówienia w przypadku gdy:
  a. przy składaniu zamówienia Zamawiający nie poda wszystkich danych, o których mowa w § 4 ust. 4;
  b. przy odbiorze towaru Zamawiający nie uiści pełnej ceny zamówienia.
  c. w przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 11 niniejszego regulaminu.

§ 5

ODBIÓR ZAMÓWIEŃ

 1. Zamawiający odbiera zamówienie w punkcie sprzedaży pod adresem ul. Narbutta 83/U8 02-524 Warszawa w Warszawie lub pod adresem ul. Z. Hűbnera 1 lok. U4 (wejście od ul. Rydygiera), 01-756 Warszawa.
 2. Zamawiający, może odebrać zamówienie od momentu otrzymania potwierdzenia realizacji zamówienia, w punkcie sprzedaży przy ul. Narbutta 83/U8 w Warszawie lub przy ul. Z. Hűbnera 1 lok. U4 (wejście od ul. Rydygiera).
 3. Towar może być wydany wyłącznie osobie pełnoletniej i trzeźwej. W przypadku niemożności bezsprzecznego ustalenia pełnoletności, tożsamości czy też wątpliwości co do stanu trzeźwości Zamawiającego, Sprzedawca może odmówić wydania towaru. Sprzedawca ma prawo oczekiwać od odbierającego okazania dokumentu tożsamości potwierdzającego wiek odbierającego, a w przypadku odmowy okazania dokumentu tożsamości do odmowy wydania towaru.

§ 6

REKLAMACJE I ZWROT ZAKUPIONYCH TOWARÓW

 1. Sprzedawca odpowiada za wady rzeczy, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Zamawiającego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.
 2. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Zamawiający może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 3. Jeżeli Zamawiającym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Zamawiającego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Zamawiającego inny sposób zaspokojenia.
 4. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
 5. Zamawiający nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 6. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Zamawiający może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.
 7. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Zamawiającego
 8. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Zamawiającego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Zamawiającego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli
  Zamawiającym jest przedsiębiorca, Sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
 9. Reklamacje dotyczące niezgodności zakupionych towarów z umową należy zgłaszać na adres e-mail info@thewines.pl lub listownie na adres siedziby Sprzedawcy.
 10. Wszelkie reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni licząc od daty otrzymania przez Sprzedawcę zgłoszenia reklamacji.
 11. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Zamawiającego lub jest udzielana w innych sposób wskazany przez Zamawiającego. W razie niezajęcia przez Sprzedawcę stanowiska w przedmiocie zgłoszonej przez Zamawiającego reklamacji w terminie 14 dni licząc od daty otrzymania reklamowanego towaru przez Sprzedawcę, przyjmuje się, iż reklamacja została uznana przez Sprzedawcę za zasadną.
 12. Zamawiający, który za pośrednictwem Sklepu internetowego zawarł umowę sprzedaży może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni (Wzór oświadczenia o odstąpieniu – Załącznik nr 2) Wskazany termin, w którym Zamawiający może odstąpić od umowy, jest liczony od dnia zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Zamawiający zobowiązany jest do zwrotu zamówionego Towaru na adres siedziby Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
 13. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Zamawiającemu w przypadku świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą oraz świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.
 14. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa do odstąpienia od umowy, towar podlega zwrotowi w stanie niezmienionym. Towar zwrócony nie może być niekompletny. W przypadku zamówienia zestawu, za Towar uznaje się cały zestaw. Towary zabezpieczone fabrycznie przed otwarciem nie mogą być zwrócone po zdjęciu folii, otwarciu butelki lub usunięciu innych zabezpieczeń, a w szczególności banderoli, w przypadku zestawu dotyczy to wszystkich jego elementów. Towary, które nie spełniają wymagań zwrotu nie będą przyjmowane przez Sprzedawcę a należność za nie będzie zwracana.
 15. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, Sprzedawca gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni przelewem
  bankowym na konto wskazane przez Zamawiającego lub przekazem pocztowym pod adres Konsumenta wskazany w zamówieniu.
 16. W przypadku odstąpienia od umowy koszt dostarczenia zwracanego towaru ponosi Zamawiający.

§ 7

BEZPIECZEŃSTWO

Wszystkie informacje podawane przez Zamawiającego w trakcie składania i realizacji zamówienia są przesyłane za pośrednictwem i w ramach infrastruktury używającej bezpiecznych technik, z uwzględnieniem postanowień Polityki prywatności dostępnej na stronie Sklepu Internetowego.

§ 8

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Wszelkie regulacje dotyczące ochrony danych osobowych Zamawiających znajdują się w dokumencie Polityka Prywatności, który dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego www.thewinehouse.pl

§ 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiany Regulaminu będą komunikowane Zamawiającym na stronie internetowej Sklepu internetowego co najmniej 14 dni przed ich planowanym wejście w życie i będą wymagały każdorazowej akceptacji Zamawiającego, wyrażonej przed zawarciem umowy sprzedaży. Zmieniony lub zmodyfikowany Regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.
 2. Warunkiem korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest posiadanie przez Zamawiającego aktywnego adresu e-mail, dostęp do przeglądarki internetowej obsługującej CSS 2.1, skrypty JavaScript (oraz opartych o tą technologię frameworków), Cookies, oraz Flash Player.
  Rekomendowane przeglądarki: Internet Explorer 9, Firefox 6, Google Chrome.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zmianami) oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U 2014 poz. 827).
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 2 Listopad 2022r. i dotyczy wszystkich zamówień złożonych od tego dnia włącznie.

 

Załącznik nr 1

Aktualny wykaz zezwoleń:

I. Dla sklepu stacjonarnego pod adresem ul. Narbutta 83/U8, 02-524 Warszawa:

i. Zezwolenie nr UD-IV-WDG-7340/I/C-648/2020 na sprzedaż napojów alkoholowych z dnia 4 grudnia 2020 r. wydane przez Prezydenta m. st. Warszawy na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży;
ii. Zezwolenie nr UD-IV-WDG-7340/I/B-729/2020 na sprzedaż napojów alkoholowych z dnia 4 grudnia 2020 r. wydaną przez Prezydenta m. st. Warszawy na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży

II. Dla sklepu stacjonarnego pod adresem ul. Z. Hűbnera 1 lok. U4 (wejście od ul. Rydygiera), 01-756 Warszawa:

i. Zezwolenie nr UD-XVIII-WDG-7340/I/A-974/2021 z dnia 7 grudnia 2021 r. wydaną przez Prezydenta m. st. Warszawy na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży;
ii. Zezwolenie nr UD-XVIII-WDG-7340/I/B-1078/2021 z dnia 7 grudnia 2021 r. wydaną przez Prezydenta m. st. Warszawy na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży;
iii. Zezwolenie nr UD-XVIII-WDG-7340/I/C-935/2021 z dnia 7 grudnia 2021 r. wydaną przez Prezydenta m. st. Warszawy na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

 

Załącznik nr 2: Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy [pdf]